Erik

Har namnsdag 18 maj

Fakta om namnet Erik

Efterföljande namnsdagar

Maj har namnsdag 19 maj
Majken har namnsdag 19 maj
Karolina har namnsdag 20 maj
Carola har namnsdag 20 maj
Konstantin har namnsdag 21 maj
Conny har namnsdag 21 maj
Hemming har namnsdag 22 maj
Henning har namnsdag 22 maj
Desideria har namnsdag 23 maj
Desiree har namnsdag 23 maj

Källor: Svenska Akademin, Temadagar.se