Marlene

Har namnsdag 4 april

Fakta om namnet Marlene

Efterföljande namnsdagar

Irene har namnsdag 5 april
Irja har namnsdag 5 april
Vilhelm har namnsdag 6 april
William har namnsdag 6 april
Irma har namnsdag 7 april
Irmelin har namnsdag 7 april
Nadja har namnsdag 8 april
Tanja har namnsdag 8 april
Otto har namnsdag 9 april
Ottilia har namnsdag 9 april

Källor: Svenska Akademin, Temadagar.se