Siri

Har namnsdag 15 september

Fakta om namnet Siri

Efterföljande namnsdagar

Dag har namnsdag 16 september
Daga har namnsdag 16 september
Hildegard har namnsdag 17 september
Magnhild har namnsdag 17 september
Orvar har namnsdag 18 september
Fredrika har namnsdag 19 september
Elise har namnsdag 20 september
Lisa har namnsdag 20 september

Källor: Svenska Akademin, Temadagar.se