Sofia

Har namnsdag 15 maj

Fakta om namnet Sofia

Efterföljande namnsdagar

Ronald har namnsdag 16 maj
Ronny har namnsdag 16 maj
Rebecka har namnsdag 17 maj
Ruben har namnsdag 17 maj
Erik har namnsdag 18 maj
Maj har namnsdag 19 maj
Majken har namnsdag 19 maj
Karolina har namnsdag 20 maj
Carola har namnsdag 20 maj

Källor: Svenska Akademin, Temadagar.se