Yvonne

Har namnsdag 29 maj

Fakta om namnet Yvonne

Efterföljande namnsdagar

Vera har namnsdag 30 maj
Veronika har namnsdag 30 maj
Petronella har namnsdag 31 maj
Pernilla har namnsdag 31 maj
Gun har namnsdag 1 juni
Gunnel har namnsdag 1 juni
Rutger har namnsdag 2 juni
Roger har namnsdag 2 juni
Ingemar har namnsdag 3 juni
Gudmar har namnsdag 3 juni

Källor: Svenska Akademin, Temadagar.se